Qualifizierte Personen mit Prüfzeichen 'Certified EV Charger Installation Electrician – Level 1'

Land / Region Postleitzahl Qualifizierte Person
China Dong, Zhan Jun
China Huo, Fan Hua
China Jin, Cheng Ke
China Sun, Jia Qi
China Wang, Xin
China Zhang, Ke
Malaysia CHE, Hang Seng
Malaysia LEE, Yuen How
Malaysia LIM, Wei Zeng